Trappen (Otididae

Kleine Trap (Tetrax tetrax)
Grote Trap (Otis tarda tarda)